czwartek, 26 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Zmiany w szkoleniu kierowców zawodowych: mniej papieru, więcej e-nauki i e-dokumentów

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o transporcie drogowym, która m.in. reguluje zasady
uzyskiwania uprawnień przez kierowców zawodowych. Wprowadza m. in. cyfryzację obiegu dokumentów
w procesie ich kształcenia, zastępuje papierowe orzeczenia lekarskie i psychologiczne wpisem
elektronicznym. Nowela wprowadza też kartę kwalifikacji kierowcy.
Nowe regulacje dotyczą kandydatów na kierowców
Zmiany dotyczą w szczególności szkolenia osób zamierzających wykonywać lub wykonujących przewóz
drogowy na stanowisku kierowcy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz dostosowania obiegu dokumentów i
danych o prowadzonych szkoleniach do wymagań określonych w dyrektywie 2006/126/WE.
Dodano, że celem ustawy jest “transpozycja do polskiego prawodawstwa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej
kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób
oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy”.
Cyfrowy obieg dokumentów, e-orzeczenia lekarskie, e-szkolenia
Ustawa wprowadza cyfryzację obiegu dokumentów w procesie kształcenia kierowców zawodowych, co ma
zapewnić podniesienie jakości szkoleń kierowców zawodowych w Polsce i gwarantować właściwe prowadzenie
szkoleń bez możliwości ich nielegalnego skrócenia czy podrobienia zaświadczenia o ich ukończeniu. Cyfryzacja
ma też wyeliminować papierowe orzeczenia lekarskie i psychologiczne na rzecz wpisu elektronicznego.
Dzięki nowelizacji część szkoleń będzie mogła być prowadzona dla kierowców zawodowych metodą e-
learningu, co przyspieszy ich realizację i pozwoli na elastyczność zarówno dla kierowców zawodowych, jak i
podmiotów szkolących.
Nowe rozwiązania dotyczące karty kwalifikacji kierowcy
Nowela wprowadza też kartę kwalifikacji kierowcy, co ma pozwolić na łatwiejsze zatrudnienie kierowcy
zawodowego z kraju trzeciego. Ustawa wprowadza ponadto możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji
zawodowej. Ma to następować po stwierdzeniu przez wojewodę wydania świadectwa niezgodnie ze stanem
faktycznym. Rozszerza także zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców o m.in.
świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały cofnięte.
Testy kwalifikacyjne przeniesione do ośrodków wojewódzkich
W myśl ustawy testy kwalifikacyjne na kierowców zawodowych mają zostać przeniesione do wojewódzkich
ośrodków ruchu drogowego.
Obniżenie wieku kandydatów na kierowców niektórych pojazdów
Przewidziano też obniżenie do 21 lat granicy wieku uprawniającej osoby, które uzyskały tzw. kwalifikację
wstępną przyśpieszoną, do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E (dotychczas
jest to granica 23 lat lub 21 lat, przy czym taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi
regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych na trasie nieprzekraczającej 50 km).
Uwaga – różne terminy wejścia w życie nowych rozwiązań
Większa część przepisów ustawy wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Wyjątkiem jest mi.in.
przepis art. 33, który wejdzie w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 września 2021 r. oraz przepis związany z
przekazaniem operatorowi systemu przez wojewodę danych o ośrodkach szkolenia, który zacznie obowiązywać ​
w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Natomiast przepisy związane m.in. z wprowadzeniem profilu kierowcy zawodowego, przeprowadzeniem testu
kwalifikacyjnego i wydawaniem świadectw kwalifikacji zawodowej przez wojewódzkie ośrodki ruchu
drogowego wejdą w życie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Zapisy regulujące międzynarodową wymianę informacji o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji
kierowcy oraz wydanych i unieważnionych kartach kwalifikacji kierowcy – w terminie 6 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy;
Z kolei przepis na podstawie, którego część teoretyczna egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na
egzaminatorów i egzaminatorów będzie się odbywać za pośrednictwem sytemu informatycznego, za pomocą,
którego są przeprowadzane egzaminy państwowe na prawo jazdy – wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
Ponadto w ustawie wskazano, że “realizacja funkcjonalności cyfrowych dedykowanych dla centralnej ewidencji
kierowców nastąpi po ogłoszeniu komunikatu określającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców
danych dotyczących nabywania uprawnień przez kierowców zawodowych”.
Również termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie,
gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych o lekarzach i psychologach oraz
wydawanych przez nich orzeczeniach lekarskich i psychologicznych zostanie określony w komunikacie
wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Źródło: PAP, pr24.pl
AS

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...