czwartek, 1 czerwca, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Wyrok TSUE ws. frankowiczów. Co zmieni się zmieni?

Unieważnienie umowy z powodu jej nieuczciwego charakteru pociąga konieczność przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej, jaka istniałaby przy braku w umowie nieuczciwego warunku – brzmi wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

W wyroku Trybunał wskazał, że „ochrona przyznana konsumentom na podstawie prawa unijnego (dyrektywy 93/13) nie jest ograniczona jedynie do okresu wykonania umowy, lecz obowiązuje również po wykonaniu tej umowy”. Na tej podstawie TSUE przyjął, że w przypadku unieważnienia umowy z powodu nieuczciwego charakteru jednego z jej warunków do państw członkowskich należy uregulowanie, w drodze prawa krajowego, skutków tego unieważnienia, z poszanowaniem przepisów unijnych.

Regulacja ta powinna w szczególności przywrócić sytuację prawną i faktyczną, jaka istniałaby w braku wprowadzenia do umowy klauzuli abuzywnej (na którą klient nie ma wpływu – przyp. red.)” – podkreślił TSUE.

 W tym kontekście Trybunał sprzeciwił się zastosowaniu przepisów prawa krajowego, które w związku z unieważnieniem umowy prowadziłyby do równego podziału strat między jej stronami. „Rozwiązanie to podważyłoby ochronny skutek dyrektywy 93/13 i nie zniechęciłoby przedsiębiorcy do stosowania w przyszłości nieuczciwych warunków umownych wobec konsumentów” – wyjaśnił.

Sąd krajowy winien wskazać stronom konsekwencje prawne

Trybunał przypomniał także, że system ochrony ustanowiony w prawie unijnym nie znajduje zastosowania, jeżeli konsument się temu sprzeciwia. Konsument może bowiem nie podnosić zarzutu nieuczciwego i niewiążącego charakteru warunku umownego, wyrażając w ten sposób dobrowolną i świadomą zgodę na dany warunek i unikając tym samym unieważnienia umowy.

„Aby jednak konsument mógł udzielić takiej zgody, sąd krajowy winien wskazać stronom w sposób obiektywny i wyczerpujący konsekwencje prawne, jakie może pociągnąć za sobą usunięcie nieuczciwego warunku, i to niezależnie od tego, czy strony są reprezentowane przez pełnomocnika zawodowego. Taka informacja jest tym bardziej istotna, gdy niezastosowanie nieuczciwego warunku może prowadzić do unieważnienia całej umowy, narażając konsumenta na roszczenia restytucyjne” – zaznaczył Trybunał Sprawiedliwości UE.„Do sądu krajowego należy przy tym podjęcie, przy uwzględnieniu całości prawa krajowego, wszelkich środków niezbędnych dla ochrony konsumenta przed szczególnie szkodliwymi konsekwencjami, jakie mogłoby dla niego mieć unieważnienie umowy” – podsumował.

 

 

Źródło; PAP/ TSUE

 

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...