poniedziałek, 23 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Większe uprawnienia do kontrolowania zwolnień lekarskich. Co będzie mógł ZUS?

Od początku przyszłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł monitorować
aktywność osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim w celu ustalenia prawa do zasiłku i
jego wypłaty oraz pozyskiwać dane i informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia tych praw –
informuje portal Prawo.pl. Jeśli okaże się, że zasiłek został nienależnie pobrany, m.in.
uprawniony pracował w tym czasie zarobkowo, ZUS może zażądać jego zwrotu.
Z początkiem przyszłego roku zacznie obowiązywać art. 4 nowelizacji ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zmieniający zapisy ustawy o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Przepis ten, jak wyjaśniają eksperci, daje ZUS bardzo szerokie możliwości zbierania
informacji o konkretnej, ubiegającej się o zasiłek osobie od bliżej niesprecyzowanych
podmiotów i osób. Jak podaje serwis, na podstawie tego artykułu na przykład znajomy czy
sąsiad będą musieli udzielić ZUS informacji o korzystającej ze świadczenia osobie.
Pracownicy ZUS będą mogli zapytać o to, czy osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim
nie wykonuje pracy nakładczej, przebywa w domu, czy nie podejmuje zajęcia niedającego się
pogodzić z rekonwalescencją. – Jedynie członek rodziny będzie mógł odmówić odpowiedzi na
pytania w toku postępowania, jeśli mogłoby wiązać się to z odpowiedzialnością karną dla
niego lub osoby bliskiej – tłumaczy Przemysław Hinc, doradca podatkowy i członek zarządu
w kancelarii PJH Doradztwo Gospodarcze.
– Członkowie rodziny, moim zdaniem, nie będą wzywani na świadków. Ale już dane
logowania telefonów w konkretnej lokalizacji czy strony na portalach społecznościowych nie
będą objęte zwolnieniem – uzupełnia w wypowiedzi dla Prawo.pl.
Od 18 września 2021 r. na mocy nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych ZUS ma
prawo do występowania z żądaniem zwrotu zasiłku chorobowego, gdy był on nienależnie
pobrany.
Za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważa się świadczenia z tytułu niezdolności do
pracy spowodowanej chorobą z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, co do
których stwierdzono, że w okresie ich pobierania świadczeniobiorca wykonywał w okresie
orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie od pracy w
sposób niezgodny z celem tego zwolnienia. – Dotychczas sądy wydawały wyroki, które
wskazywały, że podstawę do żądania zwrotu tych świadczeń może stanowić art. 84 ust. 2 pkt
2, ale były też orzeczenia przeciwne, które wskazywały, że mimo wszystko jest to podstawa
niewystarczająca do uznania wypłaconego świadczenia za nienależne – mówi Przemysław
Hinc.
– W efekcie wykształciły się dwa nurty orzecznicze, a sądy orzekające na korzyść Zakładu
stosowały ten przepis jak przysłowiową protezę, którą niejako uzupełniano brak normy
ustawowej, by dać ZUS prawo do domagania się zwrotu świadczeń uznawanych za
nienależne – dodaje.
Źródło: pap, zus
A S

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...