sobota, 1 października, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

TO TRZEBA WIEDZIEĆ. Świadczenia dla Polaków po Brexicie

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało informację, jak w praktyce wyglądają zasady wypłaty

świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego „500 plus” po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Zgodnie z zapisami umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii, prawo UE,

w tym przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, znajdzie zastosowanie do obywateli UE, obywateli Wielkiej Brytanii

i innych osób, które z końcem okresu przejściowego nieprzerwanie będą znajdować się w sytuacji dotyczącej jednocześnie państwa

członkowskiego i Wielkiej Brytanii.

W praktyce oznacza to, że jeżeli członek rodziny rozpoczął przebywanie na terytorium Wielkiej Brytanii przed zakończeniem okresu

przejściowego, który nastąpił 31 grudnia 2020 r. i przebywa tam nadal, a pozostali członkowie rodziny zamieszkują na terytorium Polski,

w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego „500 plus” nieprzerwanie mają zastosowanie

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

MRiPS zaznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania organu prowadzącego postępowanie o zmianach mogących

mieć wpływ na prawo do tych świadczeń – również w przypadku, kiedy postępowanie zostało już zakończone i świadczenia są wypłacane.

Taką istotną zmianą jest np. powrót do kraju po zakończeniu zatrudnienia w Wielkiej Brytanii.

Ministerstwo wyjaśnia te przepisy na konkretnych przykładach. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy w lutym br. wniosek o 500 plus składa

żona obywatela polskiego, który mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii w dniu zakończeniu okresu przejściowego (31 grudnia 2020 r.) i pozostaje

w niezmienionej sytuacji. Resort wyjaśnia, że w takim przypadku zastosowane będą przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

zatem rozstrzygnięcie w sprawie zostanie wydane przez wojewodę na podstawie regulacji unijnych.

Inny przytoczony przez MRiPS przykład dotyczy sytuacji, gdy w styczniu 2021 r. wnioskodawczyni pobierająca „500 plus”, której

mąż pracował w Wielkiej Brytanii, składa oświadczenie, że od 10 stycznia 2021 r. mąż powrócił do Polski i nie pobiera brytyjskiego zasiłku

dla bezrobotnych. Składając nowy wniosek o „500 plus” w marcu 2021 r., wnioskodawczyni oświadcza, iż od 27 lutego 2021 r. mąż znowu

podjął zatrudnienie na terytorium Wielkiej Brytanii.

Ministerstwo wskazuje, że w tym przypadku w sprawie nowego wniosku nie będą miały zastosowania przepisy o koordynacji systemów

zabezpieczenia społecznego, gdyż nastąpiło przerwanie okresu, o którym mowa w umowie wyjścia, a zatem właściwym do rozpatrzenia

sprawy będzie urząd gminy, w którym złożono wniosek, wyłącznie na podstawie regulacji krajowych.

PAP/RO

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...