czwartek, 1 czerwca, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Studenci z Warszawy zwycięzcami międzynarodowego konkursu prawniczego

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego wygrali
międzynarodowy konkurs prawniczy Foreign Direct
Investment International Arbitration Moot,
pokonując drużyny m.in. z King’s College London,
Uniwersytetu Harvarda, New York University. To
pierwsza w historii konkursu wygrana drużyny z
kraju nieanglojęzycznego.
W międzynarodowych zawodach Foreign Direct Investment
International Arbitration Moot każdego roku bierze udział
kilkadziesiąt drużyn z całego świata. Zadaniem uczestników jest wcielenie się w rolę zespołu, który
reprezentuje powoda–inwestora oraz pozwane państwo w fikcyjnym sporze inwestycyjnym przed
międzynarodowym trybunałem arbitrażowym. Tegoroczny konkurs odbył się na Pepperdine
University w Kalifornii (USA).
Bezkonkurencyjna okazała się drużyna studentów z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, która zdobyła nagrodę Skadden Arps Trophy 2014. W zwycięskiej drużynie znaleźli
się: Dominika Jędrzejczyk, Aleksandra Orzeł, Katarzyna Lubianiec, Marek Szolc i Wojciech
Rzepiński. Na drugim miejscu znalazł się New York University. Miejsce trzecie zajęły zaś ex aequo
Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Ateński.
– Punkty w konkursie zdobywa się poprzez dyskusję, prowadzenie polemiki, zbijanie argumentów
po angielsku w czasie rzeczywistym, w dodatku na ogół przeciwko drużynom z krajów
anglojęzycznych. Dlatego jestem pod ogromnym wrażeniem opanowania języka angielskiego,
języka prawniczego i języka debaty przez naszych studentów – podkreśla dr Rafał Morek, który
wraz z Moniką Bil, Natalią Kabacińską i Markiem Neumannem sprawował opiekę nad zespołem.
Nigdy wcześniej – w kilkuletniej historii konkursu – nie zdarzyło się, aby wygrała go drużyna, której
członkowie nie mówią na co dzień w języku angielskim.
Zespół z Uniwersytetu Warszawskiego zajął też drugie miejsce w łącznej klasyfikacji za pisma
procesowe oraz wystąpienia ustne. W tej kategorii na pierwszym miejscu uplasowała się
amerykañska szko³a prawnicza Harvard Law School. Ósm¹ lokatê zaj¹³ Uniwersytet Jagielloñski,
33. miejsce – dru¿yna z Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, a 37. –
studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dru¿yna UW zdoby³a te¿ drug¹ nagrodê za najlepsze pismo procesowe powoda. W tej dyscyplinie
pokona³ j¹ Uniwersytet Ottawy. Trzecie miejsce zajê³a zaœ Harvard Law School. Tytu³ najlepszego
mówcy zdoby³a równie¿ studentka Uniwersytetu Warszawskiego Dominika Jêdrzejczyk.
Dr Morek podkreœla, ¿e kluczem do sukcesu w konkursie s¹ æwiczenia z innymi dru¿ynami. –
Najpierw æwiczymy we w³asnym gronie, ale od kilku lat organizujemy turniej przygotowawczy.
Bior¹ w nim udzia³ dru¿yny polskie startuj¹ce w konkursie i dru¿yny zagraniczne. W tym roku
mieliœmy siln¹ reprezentacjê dziesiêciu dru¿yn, równie¿ zagranicznych. Takie sparingi s¹ w
przygotowaniach najwa¿niejsze – mówi dr Morek.
– Konkurs jest doskona³¹ okazj¹, aby przeskoczyæ ze œwiata uczelni do prawdziwego ¿ycia
prawniczego. Zamiast poznawaæ prawo z ksi¹¿ek, trzeba rozwi¹zaæ jakiœ prawdziwe prawnicze
zagadnienie, napisaæ pismo, które bêdzie w stanie kogoœ przekonaæ. Ten sukces otwiera
warszawskim studentom perspektywy zatrudnienia w najlepszych kancelariach prawniczych
niekoniecznie w Polsce. Wierzê, ¿e je¿eli bêd¹ chcieli, mog¹ skutecznie aplikowaæ o pracê w
Londynie, Pary¿u czy innych oœrodkach – mówi dr Morek.
Casus prawniczy, którym zajmuj¹ siê studenci uczestnicz¹cy w konkursie, jest podawany kilka
miesiêcy przed fina³em. Studenci maj¹ wiêc kilka miesiêcy, aby go rozgryŸæ intelektualnie.
Najpierw przyszli prawnicy szukaj¹ Ÿróde³, które pomog¹ im zadany casus rozwi¹zaæ poprawnie
pod wzglêdem prawniczym. Potem przygotowuj¹ dwie prace pisemne. Nastêpnie rozgrywana jest
czêœæ ustna, bêd¹ca symulacj¹ rozprawy przed trybuna³em arbitra¿owym. – W tej czêœci chodzi o
prezentacjê i b³yskotliwoœæ. Argumenty maj¹ wpadaæ do ucha. Wiêkszoœæ punktów zdobywa siê za
umiejêtnoœæ reakcji na pytania arbitrów i to, co mówi druga strona – opisuje dr Morek.
Ewelina Krajczyñska, Polska Agencja Prasowa

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...