środa, 25 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Resort klimatu ujawnił zasady dopłat państwa do cen prądu dla najuboższych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że założenia projektu dot. dopłat do prądu zakładają
wsparcie w latach 2022-2031. Dodano, że wartość pomocy ma rosnąć w każdym roku od poziomu ok. 1,5
mld zł do poziomu ok. 1,7 mld zł, a dopłaty mają się wahać od 324 zł do 876 zł w okresie rocznym.
Resort podkreślił w komunikacie, że skierowany właśnie do prac rządowych projekt noweli Prawa
energetycznego oraz niektórych innych ustaw ma na celu m.in. wprowadzenie nowych dodatków
energetycznych, zwiększenie ochrony odbiorcy wrażliwego oraz innych, niefinansowych narzędzi
wsparcia.
Wskazano, że jest to jedna z odpowiedzi na pogarszającą się sytuację wielu gospodarstw domowych
w związku z ogólnoeuropejskim kryzysem energetycznym.
Ile rodzin zyska na programie ?
– Regulacja służy przede wszystkim wdrożeniu instrumentów osłonowych odbiorców energii,
niezbędnych w obecnych warunkach dynamicznego wzrostu cen energii. Szacujemy, że dzięki
proponowanemu rozwiązaniu liczba beneficjentów dodatków wzrośnie do ok. 2,63 mln gospodarstw
domowych, czyli do niemal 20 proc. – tłumaczy cytowany w komunikacie szef MKiŚ Michał Kurtyka.
Ministerstwo wyjaśniło, że główną zmianą, jaką niesie ze sobą nowelizacja, jest rozszerzenie grupy
uprawnionych do pobierania dodatku energetycznego (według kryterium dochodowego
nieprzekraczające 1563 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1115 zł/os. w gospodarstwie
wieloosobowym).
Dodatki przyznawane będą na okres sześciu miesięcy, a do ich otrzymania wystarczy przedstawienie
faktury (zamiast kopii umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej).
– Przyjęliśmy, że co piąte gospodarstwo domowe w Polsce będzie mogło otrzymać wsparcie.
Proponowane rozwiązanie rozszerza znacznie grupę uprawnioną, też o tych, którzy nie mogli ubiegać
się o dodatek np. z uwagi na nadmetraż lokalu i tym samym byli wykluczeni z przyznania dodatku
mieszkaniowego. Dotyczy to w szczególności odbiorców samotnie zamieszkujących domy
jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, których sytuacja materialna uzasadnia
przyznanie zasiłków stałych lub okresowych. Objęte dodatkiem energetycznym zostaną także grupy
dochodowe: korzystające z zasiłków pomocy społecznej, emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej
emerytury czy emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze, a także rodziny
wielodzietne. Zmiana ma na celu lepsze ukierunkowanie pomocy i objęcie lepszą ochroną tych rodzin
znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialno-bytowej – wylicza szef MKiŚ.
Ministerstwo przekazało, że według założeń projektu noweli dopłata do rachunku odbiorcy wzrośnie z
30 do 50 proc.
“Wyższe będą stawki dodatku, które wyniosą od 324 zł do 876 zł w okresie rocznym. Zmiana wartości
limitów zużycia energii elektrycznej wpłynie na zwiększenie wysokości dodatku energetycznego i
będzie bardziej odpowiadać rzeczywistej sytuacji związanej ze zużyciem energii przez gospodarstwa
domowe. Na wsparcie odbiorcy wrażliwego energetycznie rząd planuje przeznaczyć na lata 2022-
2031 kwoty zwiększające się w każdym roku od poziomu ok. 1,5 mld zł do poziomu ok. 1,7 mld zł” –
poinformowano w komunikacie resortu klimatu.
Pomoc państwa nie tylko w formie pieniędzy
Projektowana nowela oprócz dopłat do rachunków zakłada też niefinansowe mechanizmy wsparcia.
Wyjaśniono, że odbiorca wrażliwy energii elektrycznej/gazu będzie mógł złożyć do sprzedawcy
energii/gazu wniosek dotyczący m.in.: zawarcia umowy ws. zaległych i bieżących należności lub
świadczonej usługi obejmującej odroczenie terminu ich płatności, rozłożenia na raty, umorzenia lub
odstąpienia od naliczania odsetek za nieterminową zapłatę, a także zawieszenia postępowania
egzekucyjnego należności za energię elektryczną/gazu lub świadczone usługi.
Przyszła nowela zakaże także wstrzymania dostaw energii elektrycznej “odbiorcy wrażliwemu”, w ​
okresie od 1 listopada do 31 marca oraz w soboty, w dni uznane ustawowo za wolne od pracy. Na
przedsiębiorstwa energetyczne zostanie nałożony obowiązek poinformowania odbiorców o możliwym
rozwiązaniu alternatywnym względem odłączenia prądu/gazu – dodano w analizie resortu klimatu.
Nowe pojęcie “ubóstwo energetyczne”
“Ubóstwo energetyczne oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną
osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku, w którym
nie jest wykonywana działalność gospodarcza związana z jego prowadzeniem, nie jest w stanie
zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlania i energii elektrycznej do zasilania
urządzeń, w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków na cele energetyczne i niskiej
efektywności energetycznej” – przewidują projektowane przepisy.
Ministerstwo dodało, że nowela wprowadza też zapisy dające podstawy do przygotowania lokalnych
programów wsparcia.
Źródło: PR24/PAP/IAR/
AS

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...