środa, 10 sierpnia, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Regulamin Konkursu Recytatorskiego w Polskiej Szkole im. W. Szymborskiej w Leuven

§ 1
1. Organizatorem Konkursu Recytatorskiego jest Polska Szkoła im. W. Szymborskiej w Leuven
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół polskich i polonijnych na terenie Belgii . W
Konkursie mo gą brać udział dzieci w dwóch kategoriach wiekowych : 5 – 10 lat oraz 11 – 16 lat .
Dzieci/młodzież pr zygotowuj e jed en wiersz w języku polskim autorstwa Michała Rusinka lub Wisławy
Szymborskiej .
3. Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 2 uczestników .
4. Cele K onkursu:
– wspieranie osób uzdolnionych aktorsko /teatralnie
– propagowanie polskiej kultury w ś ród dzieci i młodzieży,
– umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo,
– kształtowanie umiejętności w spółzawodnictwa.
5. Konkurs jest ogłaszany na głównej stronie Polskiej Szkoły im. W Szymborskiej w Leuven oraz na
portalach społecznościowych.
6. Niniejszy regulamin jest wiążący dla o rganizatora oraz u czestników, r eguluje zasady i warunki
uc zestnictwa w K o nkursie , prawa i obowi ązki o rganizatora i u czestników Konkursu .
§ 2
Przebieg Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia do dnia 10 października 20 21 r., które powinno
zawierać :
• kartę zgłoszeni ową ,
• zgodę na publikację wizerunku
2. Zgłoszenia można przesyła ć poprzez stronę internetow ą
https://polskaszkolaleuven.eu/konkurs – recytatorski/
3. Każdy uczestnik Konkursu zobligowany jest do przygotowania wiersza w języku polskim autorstwa
Michała Rusinka lub Wisławy Szymborskiej .
4. Konkurs odb ędzie się w sobot ę, 1 6 października 2021 o godz inie 14.00 do godz. 1 7 .00 w Szkole im.
W. Szymborskiej w Leuven (Mechelsevest 2, 3000 Leuven)
5. Kategorie uczestników:
– dzieci w wieku od 5 do 10 lat​
– młodzież w wieku od 11 do 16 lat
6. Jury dokona oceny według następujących kryteriów :
– dobór repertuaru
– interpretacja, gra aktorska
– ogólny wyraz artystyczny
7. Kolejność występów ustala organizator.
8. Ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się po zakończe niu
wszystkich występów oraz krótkiej przerwie.
10. Lista laureatów K onkursu uka ż e si ę na stronie internetowej o rganizatora do dnia 2 5 . 10. 20 21 r.
§ 3
Uczestnictwo w Konkursie
1. W K onkursie mogą brać udział osoby, które spełniaj ą warunki określone w § 1 niniejszego
regulaminu oraz do dnia 10 . 10 .20 21 r. o raz wypełnią zgłoszenie na st ronie internetowej .
2 . Zgłoszenia można dokona ć j edynie za pośrednictwem strony internetowej .
3 . Uczestnicy zgłoszeni do Ko nkursu muszą podpisać zgod y (na stronie) na wykorzystywanie wizerunku
w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością szkoły .
4 . Koszty dojazdu i ubezpieczenia pokrywa uczestnik.
5 . Podanie przez u czestnika danyc h osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzi ęci a udziału w
Konkurs ie .
§ 4
Nagrody
1. Laureaci Konkursu otrzymaj ą nagrody w postaci rzeczowej.
2. Nagrody zosta ną ufundowane przez o rganizator a, z pomocą Ambasady RP w Brukseli.
§ 5
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacji lub odwołania Konkursu .
2. W przypadku niespełnienia którego ś z postanowie ń r egulaminu, o rganizator ma prawo wykluczyć
u czestnika z K onkursu z przyczyn formalnych.
3. Kwestie n ieuj ęt e r egulaminem rozstrzyga o rganizator.​
4. W razie pytań lub niejasno śc i u czestnicy bądź opiekunowie proszeni s ą o kontakt z k oordynatorami
K onkursu :
szkolawleuven@gmail.com
Ela Grabiec , tel. +32 472 286 925
Ela Czarnecka , tel. +32 489 305 905

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...