środa, 25 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

PE przyjmie przepisy w sprawie podatków firm międzynarodowych

 

Parlament Europejski przyjmie nowe przepisy, które zobowiążą duże przedsiębiorstwa międzynarodowe
do deklarowania, jakie podatki płacą w każdym kraju UE. Głosowanie w tej sprawie w drugim czytaniu
oczekiwane jest podczas sesji plenarnej, która rozpoczyna się w środę.

Sprawozdawczość w podziale na kraje w tym zakresie ma na celu zobowiązanie firm wielonarodowych do

dostarczenia danych, które pozwolą określić, jaka część ich działalności jest związana z konkretnym państwem.

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy w sprawie sprawozdawczości w podziale na kraje został po

raz pierwszy przedstawiony w 2016 r. W czerwcu 2021 r. w wyniku negocjacji międzyinstytucjonalnych przyjęto

wstępne porozumienie. Głosowanie Parlamentu Europejskiego nad porozumieniem w drugim czytaniu ma się odbyć

podczas pierwszej sesji listopadowej.

„Instrumenty UE służące zwalczaniu unikania opodatkowania przez przedsiębiorstwa i agresywnego planowania

podatkowego obejmują instrumenty służące wdrożeniu działania 13. w ramach projektu dotyczącego erozji bazy

podatkowej i przenoszenia zysków uzgodnionego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

i państwa grupy G-20 (BEPS OECD/G-20). Działanie 13. przewiduje, że duże przedsiębiorstwa wielonarodowe dostarczają

sprawozdania w podziale na kraje organom podatkowym” – informuje PE.

Zdaniem Parlamentu współpraca między organami podatkowymi państw członkowskich pomaga im w uzyskaniu

informacji na temat globalnej działalności przedsiębiorstw wielonarodowych i przeprowadzaniu oceny ryzyka na wysokim

szczeblu, związanego  z cenami transferowymi.

Udostępnianie publicznie dostępnych informacji na temat podatków zapłaconych w miejscu, w którym rzeczywiście

został wypracowany zysk, ma fundamentalne znaczenie dla zwiększenia przejrzystości podatkowej.

„Sprawozdawczość w podziale na kraje może wzmocnić zaufanie publiczne i zwiększyć społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw

przez przyczynianie się – poprzez płacenie podatków – do dobrobytu w kraju, w którym prowadzona jest działalność.

Może ona również wspierać bardziej świadomą debatę na temat potencjalnych braków w systemach podatkowych.

Sprawozdawczość w podziale na kraje obejmuje publikowanie określonego zestawu danych przez duże przedsiębiorstwa

wielonarodowe, co daje ogółowi społeczeństwa ogólny przegląd podatków płaconych przez przedsiębiorstwa

wielonarodowe od ich dochodu” – czytamy.

W ramach planu działania na rzecz sprawiedliwszego systemu opodatkowania osób prawnych 12 kwietnia 2016 r.Komisja przyjęła

wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały

(powszechnie znanej jako dyrektywa w sprawie sprawozdawczości w podziale na kraje) w odniesieniu do przedsiębiorstw

o zasięgu wielonarodowym i łącznych skonsolidowanych dochodach grupy wynoszących co najmniej 750 mln EUR.

Wniosek stanowi zmianę dyrektywy o rachunkowości i ma na celu ustanowienie obowiązków w zakresie sprawozdawczości

finansowej w odniesieniu do informacji o podatku dochodowym. Wprowadzając sprawozdawczość publiczną w podziale na

kraje niniejszą dyrektywą, UE zamierza stać się światowym liderem w promowaniu przejrzystości finansowej i korporacyjnej.

W czerwcu 2017 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) i Komisja Prawna Parlamentu (JURI) przyjęły wspólne

sprawozdanie w tym zakresie. Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w marcu 2019 r. Negocjacje

międzyinstytucjonalne rozpoczęły się w marcu 2021 r. i zakończyły się wstępnym porozumieniem 1 czerwca. 28 września

Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu.

Wspólna rekomendacja komisji ECON-JURI do drugiego czytania została przyjęta 28 października, a Parlament ma głosować

nad tą rekomendacją właśnie teraz. Porozumienie polityczne przewiduje obowiązek publikowania informacji podatkowych

dotyczących wspólnego wzoru w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przedstawiania ich w sposób zdezagregowany,

w tym w odniesieniu do „jurysdykcji niechętnych współpracy”.

Zawiera ono również klauzulę zapobiegającą unikaniu opodatkowania, aby zapobiegać lukom prawnym, oraz klauzulę przeglądową

obejmującą w szczególności gromadzenie informacji dla jurysdykcji podatkowych państw trzecich i tymczasowe pominięcie informacji.

Źródło informacji: EuroPAP News

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...