sobota, 26 listopada, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Nowelizacja ustawy o odpadach. Jakie zmiany?

Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienie wysokiej jakości
recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców – to
niektóre z rozwiązań przyjętych przez rząd w projekcie noweli ustawy o odpadach.
Centrum Informacyjne Rządu poinformowało we wtorkowym komunikacie, że Rada Ministrów przyjęła projekt
ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
Jak podało CIR, przepisy w sprawie odpadów zostały dostosowane do nowych rozwiązań obowiązujących w Unii
Europejskiej.
– Zmiany mają na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienie
wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła
surowców. Zaproponowane rozwiązania wpłyną na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i
zmniejszą zagrożenie dla zdrowia – czytamy w komunikacie.
CIR przypomniało, że kraje Unii, do 2035 r., zobowiązane są do osiągnięcia 65 proc. poziomu przygotowania do
ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Jak wskazano, “trzeba zatem dążyć do ciągłego
doskonalenia systemu, który pozwoli na osiągnięcie celów zarówno krótkoterminowych, jak i tych odległych”.
Jakie to śmieci?
Jak przekazało CIR, wśród najważniejszych rozwiązań znalazła się m.in. zmiana definicji bioodpadów,
gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów, odpadów komunalnych.
Dodano z kolei definicje: odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów
żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk.
W projekcie również zaktualizowano definicje: odpadów opakowaniowych, opakowań wielokrotnego użytku i
opakowań wielomateriałowych. Wprowadzono także wymagania dotyczące kosztów gospodarowania odpadami
ponoszonych przez wprowadzającego produkty do obrotu; wyznaczono do 2030 r. nowe (wyższe) poziomy
recyklingu odpadów opakowaniowych – w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu opakowań.
Obowiązki samorządów
CIR przekazało, że doprecyzowano obowiązki gminy w zakresie gospodarowania odpadami oraz
sprawozdawania informacji dot. odpadów komunalnych, budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z
gospodarstw domowych.
Ustanowiono także cele w zakresie zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych z określeniem daty
ich osiągnięcia, a także kary za nieosiągnięcie tych celów.
Kolejne rozwiązania wprowadzają zakaz przekazywania do składowania odpadów selektywnie zebranych w celu
przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu – z wyjątkiem odpadów powstających w wyniku dalszego
przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, jeżeli składowanie daje w tym przypadku wynik najlepszy dla
środowiska.
W projekcie poszerzono również zakres Krajowego planu gospodarki odpadami (Kpgo), zawierający program
zapobiegania powstawaniu odpadów.
Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych
przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.
Źródło: pap, Dziennik Ustaw
A S

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...