poniedziałek, 23 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Lepsze dane z przedsiębiorstw: rosną przychody, inwestycje. Kłopoty ma nadal gastronomia i hotele

Wraz ze zmniejszeniem liczby zachorowań na koronawirusa, poprawia się
sytuacja firm produkcyjnych i usługowych. Jak informuje GUS, w I półroczu
2021 r. przychody przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły o 19,7 proc. w
ujęciu rocznym. Koszty ich uzyskania wzrosły o 16,2 proc. O 7,9 proc. wzrosły
również nakłady inwestycyjne. Rośnie też rentowność. Kłopoty odczuwają
jednak nadal gastronomia i hotele.
GUS podał, że w I półroczu 2021 r. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były
wyższe od uzyskanych rok wcześniej. “Znaczącej poprawie uległy również wskaźniki
ekonomiczno-finansowe” – napisano.
Przychody wyższe niż koszty, znacząca poprawa wyników sprzedaży
Przychody ogółem były wyższe o 19,7 proc. w uj. rocznym, a koszty ich uzyskania
wzrosły o 16,2 proc. – napisano. Wzrosły także nakłady inwestycyjne (o 7,9 proc.).
Według GUS poprawił się wskaźnik poziomu kosztów z 95,8 proc. przed rokiem do
93,0 proc. “Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o
19,3 proc., a koszty tej działalności o 17,5 proc.” – podano.
Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 99,5 mld zł i
był wyższy o 57,2 proc. niż w I półroczu 2020 r. Wynik finansowy z pozostałej
działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 16,4 mld zł i był wyższy o 9,6
mld niż przed rokiem – dodał Urząd.
Podwojenie wyników finansowych
Wynik finansowy brutto według GUS wyniósł 124 mld wobec 62,6 mld zł przed
rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 20,1 mld zł (wobec 12,2 mld
zł rok wcześniej). Wynik finansowy netto natomiast wyniósł 103,9 mld zł i był wyższy
o 106,1 proc. niż przed rokiem – podano.
Wzrost zysków, zmniejszenie strat, szczególnie w firmach produkcyjnych
GUS podał, że zysk netto wyniósł 119,8 mld zł i był wyższy o 41,4 mld zł od
uzyskanego w I półroczu 2020 r. Strata netto natomiast wyniosła 16 mld zł i
zmniejszyła się w skali roku o 12 mld zł.
Według Urzędu zysk netto wykazało 76,9 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 72,3
proc. rok wcześniej). Uzyskane przez nie przychody stanowiły 87,3 proc. przychodów
ogółem badanych przedsiębiorstw (względem 75,4 proc. przed rokiem).
Zysk netto w przetwórstwie przemysłowym odnotowało aż 80,7 proc. jednostek
(przed rokiem 76,7 proc.), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach
wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 88,4 proc. (wobec 71,3 proc. w
analogicznym okresie rok wcześniej) – podał GUS.
Wzrosła rentowność w wielu kluczowych dziedzinach gospodarki, ale hotele i
gastronomia nadal pod kreską
Według GUS Największą poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano
m.in. w informacji i komunikacji (z 7,5 proc. do 15,9 proc.), działalności
profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 6,2 proc do 10,4 proc.), transporcie i
gospodarce magazynowej (z 0,6 proc. do 4,1 proc.), górnictwie i wydobywaniu (z -2,9
proc. do 0,5 proc.), przetwórstwie przemysłowym (z 3,2 proc. do 6,3 proc.),
pozostałej działalności usługowej (z -0,9 proc. do 2,0 proc.), administrowaniu i
działalności wspierającej (z 3,1 proc. do 5,9 proc.).
“Mimo wyraźnej poprawy wskaźnika rentowności obrotu netto w
zakwaterowaniu i gastronomii (z -11,7 do -2,4 proc.) sekcja ta nadal notuje
ujemną wartość wskaźnika” – odnotował Urząd.
Jak wskazano w komunikacie, pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto
odnotowano również w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz,
parę wodną i gorącą wodę (z 10,6 proc. rok temu do 9,5 proc.), a także w obsłudze
rynku nieruchomości (z 7,2 proc. do 6,5 proc.).
Urząd podał ponadto, że wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 44,1 proc.
wobec 42,6 proc. przed rokiem, a płynności finansowej II stopnia 107,6 proc.
względem 102,9 proc. przed rokiem.
Źródło: PAP,GUS
A S

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...