wtorek, 24 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Kredyty hipoteczne we frankach wciąż “bolą” firmy finansowe. Ponad tysiąc pozwów

Trwa rozliczanie kredytów frankowych. Jak informuje Grupa
Kapitałowa PZU, do której należą m.in.
Pekao i Alior Bank, przeciwko niej toczyły się 1043 indywidualne sprawy sądowe dotyczące walutowych
kredytów hipotecznych w CHF.
Jak jednocześnie informuje PZU, na 30 czerwca br. poziom rezerwy na ryzyko prawne związane z
umowami kredytów hipotecznych walutowych we frankach szwajcarskich wynosił 438 mln zł.
1043 indywidualnych spraw przeciwko Grupie PZU
“Na 30 czerwca 2021 roku przeciwko Grupie PZU toczyły się 1043 indywidualne sprawy sądowe
dotyczące walutowych kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, które zostały udzielone w
latach ubiegłych o łącznej wartości przedmiotu sporu w kwocie 289 mln zł (na 31 grudnia 2020 roku:
592 sprawy, o wartości przedmiotu sporu 160 mln zł)” – podała w czwartek Grupa Kapitałowa PZU w
“Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres sześciu miesięcy
zakończonym 30 czerwca 2021 roku”.
Kwestionowane są zapisy umów dotyczące kursów przeliczeniowych
Jak przekazano, główna przyczyna sporu wskazywana przez powodów dotyczy kwestionowania
zapisów umowy kredytu w zakresie stosowania przez Grupę PZU kursów przeliczeniowych i skutkuje
roszczeniami dotyczącymi orzeczenia częściowej lub całkowitej nieważności umów kredytowych.
Sądy przeważnie przyznają rację frankowiczom
“W I półroczu 2021 roku Grupa PZU w sprawach z powództwa kredytobiorców otrzymała 37
niekorzystnych wyroków sądowych, w tym sześć wyroków mających charakter prawomocny, oraz pięć
korzystnych wyroków sądowych, w tym jeden wyrok prawomocny, mocą którego sąd umorzył
powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu i oddalił powództwo o zapłatę” – napisano.
Przypomniano, że w 2020 roku było to odpowiednio: 36 niekorzystnych wyroków sądowych, w tym trzy
wyroki mające charakter prawomocny stwierdzające nieważność umowy kredytu, oraz 13 korzystnych
wyroków sądowych, w tym dwa wyroki prawomocne oddalające powództwo o ustalenie nieważności
umowy kredytu oraz powództwo o zapłatę w związku z nieważnością umowy kredytu.
Grupa utrzymuje rezerwy finansowe związane z ryzykiem dotyczącym umów kredytowych we
frankach
“Na 30 czerwca 2021 roku poziom rezerwy na ryzyko prawne związane z umowami kredytów
hipotecznych walutowych we franku szwajcarskim wynosił 438 mln zł (na 31 grudnia 2020 roku: 436
mln zł)” – czytamy.
Spółka przekazała, że kwota ta obejmuje rezerwę na indywidualne istniejące sprawy sądowe, których
stroną jest Grupa PZU, oraz rezerwę portfelową na pozostałe umowy walutowych kredytów
hipotecznych we frankach szwajcarskich, które są obciążone ryzykiem prawnym związanym z
charakterem tych umów. Spółka zapewniła, że zasady oszacowania tych rezerw na 30 czerwca 2021
roku, w tym parametry przyjęte w poszczególnych scenariuszach, były spójne z zasadami
stosowanymi na 31 grudnia 2020 roku i zostały opisane szczegółowo w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym za rok 2020.
“Kolejne orzeczenia, a przede wszystkim oczekiwana uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu
Najwyższego i możliwe rozwiązania sektorowe, które będą się pojawiać na rynku polskim w
odniesieniu do walutowych kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim, mogą mieć wpływ na
kwotę rezerwy ustaloną przez Grupę PZU i powodować konieczność zmiany poszczególnych założeń
przyjętych w wyliczeniach. W związku z tą niepewnością możliwe jest, że kwota rezerwy ulegnie
zmianie w przyszłości” – poinformowała spółka.
PZU przypomniało, że w grudniu 2020 roku Przewodniczący KNF przedstawił propozycję rozwiązania
kwestii kredytów frankowych.
KNF zaproponował rozwiązanie problemu poprzez ugody z bankami
W myśl tej propozycji banki miałyby zaoferować klientom ugody, zgodnie z którymi kredyt byłby
rozliczany w taki sposób, jakby od początku był udzielony w złotych. Oprocentowanie kredytu byłoby
uzależnione od stopy WIBOR oraz marży odpowiadającej poziomom marż w złotych oferowanym na
rynku w okresie udzielenia kredytu. Spłaty dokonywane historycznie przez kredytobiorcę byłyby
zaliczane na poczet spłaty odsetek i kapitału takiego teoretycznego kredytu w złotych, a jego
pozostały do spłaty kapitał na dzień zawarcia ugody byłby dalej spłacany przez kredytobiorcę.
Mimo że umów frankowych ubywa, to nadal ich łączna liczba wynosi 415 tysięcy na kwotę 94
mld zł
Ubywa frankowiczów, którzy mają zaciągnięty kredyt w szwajcarskiej walucie. Obecnie liczba umów
wynosi 415 tys. na łączną kwotę 94 mld zł – podaje “Rzeczpospolita” na podstawie danych z Biura
Informacji Kredytowej.
Według danych BIK, kredyty frankowe spłaca 723 tys. osób. Zatem w ciągu roku liczba czynnych
rachunków spadła o blisko 27,1 tys. czyli o 6 proc. W podobnym tempie liczba zmniejszała się w
poprzednich latach.
Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą grupą finansową w Polsce i
Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU, którego tradycje sięgają 1803 roku. Akcje spółki
są od 2010 roku notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej głównym
akcjonariuszem jest Skarb Państwa z 34,19 proc. akcji. Do Grupy PZU należą m.in. Pekao i Alior
Bank.
Źródło: pap, pzu
AS

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...