wtorek, 24 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Do 30 września czas na zgłaszanie wniosków o wsparcie w ramach Tarczy dla Dużych Firm

Do 30 września można składać wnioski o finansowanie preferencyjne w ramach Tarczy Finansowej PFR
dla Dużych Firm. Chodzi o preferencyjne pożyczki dla firm poszkodowanych COVID-em.
Jak podano w komunikacie Polskiego Funduszu Rozwoju, finansowanie służy pokryciu szkody
powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został
uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy
Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji
Europejskiej.
Składanie wniosków tylko w formie elektronicznej
Fundusz podkreślił w informacji, że składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej
za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.pfrsa.pl .
Formularz określa odpowiednie dokumenty, oświadczenia oraz dane finansowe wymagane w procesie
oceny możliwości udzielenia pożyczki. W celu uzyskania Finansowania Preferencyjnego 2.0 powinni
złożyć wniosek nie później niż do 30 września 2021 roku.
W ramach pomocy można otrzymać umarzalną pożyczkę preferencyjną
Finansowanie preferencyjne ma formę oprocentowanej i umarzalnej pożyczki preferencyjnej
udzielanej na okres do 6 lat. Umorzenie jako finansowanie bezzwrotne ma na celu pokrycie
maksymalnie do 75 proc. faktycznej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19.
Wysokość umorzenia nie może również przekroczyć 75 proc. kwoty udzielonej pożyczki.
Pożyczka dla firm na minusie, które musiały przerwać albo ograniczyć działalność w związku
ograniczeniami covidowymi
W informacji wskazano, że finansowanie preferencyjne skierowane jest do przedsiębiorstw, które
poniosły bezpośrednią szkodę wynikającą z COVID-19, rozumianą jako skumulowana negatywna
EBITDA, wygenerowana w okresach, w których prowadzona działalność gospodarcza została
zabroniona, w wyniku działań podjętych przez polskie władze w celu ograniczenia rozprzestrzenienia
się pandemii COVID-19.
Wyjaśniono, że pod terminem: “działania podjęte przez polskie władze ograniczające działalność
gospodarczą Przedsiębiorcy” rozumie się działania: zakazujące prowadzenia przez przedsiębiorcę
istotnej części (ponad 50 proc. działalności) lub wyłączające pewne wysoce istotne oraz jasno
określone kategorie klientów przedsiębiorcy (np. wyłączenie określonych kategorii gości hotelowych),
lub ograniczające liczbę klientów dla konkretnych sektorów lub działalności na poziomach wyraźnie i
istotnie niższych od tych, które w danym przypadku byłyby podyktowane ogólnie stosowanymi
zasadami dystansu społecznego lub zasadami dotyczącymi pojemności w przestrzeniach
komercyjnych (na przykład w przypadku kin, działalności związanej z wydarzeniami kulturalnymi i
sportowymi, restauracji, wystaw i targów).
Uwaga: nie wszyscy muszą dostać wsparcie
Jak podkreślił PFR, finansowanie preferencyjne nie może zostać udzielone podmiotom, które nie
podjęły działań w celu ograniczenia szkód spowodowanych restrykcjami związanymi z COVID-19, a
także które są odpowiedzialne za poniesioną szkodę lub nie prowadzili swojej działalności z należytą
starannością lub niezgodnie z obowiązującym prawem.
Pomoc w formie pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem
Finansowanie udzielane jest w oparciu o stałą stopę oprocentowania równą: 0,75 proc. w pierwszym
roku od daty podpisania umowy, 1,25 proc. w drugim i trzecim roku od daty podpisania umowy, 2,25
proc. w czwartym piątym i szóstym roku od daty podpisania umowy.​
Okres udostępniania finansowania mija 31 grudnia 2021 r., z możliwością wypłaty środków do 31
marca 2022 r. jeżeli umowa pożyczki zawiera warunki zawieszające do wypłaty środków. PFR
dopuszcza uruchamianie Pożyczki jednorazowo lub w transzach. Jak zaznaczono, pożyczka ma
charakter pożyczki nieodnawialnej.
Finansowanie do wysokości poniesionej szkody
Finansowanie preferencyjne udzielane jest do wysokości szacowanej szkody COVID poniesionej
przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 w okresie restrykcji, (maksymalnie pomiędzy 1 listopada
2020 r. a 30 kwietnia 2021 r.) oraz nie może przekroczyć: kwoty 750 milionów złotych, dwukrotności
rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem kosztów świadczeń
pracowniczych) za rok 2019, 25 proc. łącznego obrotu przedsiębiorstwa w 2019 roku.
Na co preferencyjna pożyczka
Udzielone finansowanie preferencyjne może zostać przeznaczone na regulowanie bieżących płatności
przez przedsiębiorstwo, w tym: wypłatę wynagrodzeń, regulowanie zobowiązań handlowych, w tym
dot. zakupu towarów i materiałów, lub pokrywanie innych kosztów operacyjnych służących
wytworzeniu produktu lub usługi, zobowiązań publiczno-prawnych, inne cele związane z
finansowaniem bieżącej działalności, ustalone w Dokumentach Finansowania Programowego.
Według PFR udzielone finansowanie preferencyjne nie może zostać przeznaczone na: dokonywanie
jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych, nabycie udziałów lub akcji w celu
umorzenia, fuzje i przejęcia, obsługę odsetek, kuponów, płatność prowizji i opłat, spłatę,
refinansowanie lub przedterminową spłatę zadłużenia finansowego, inne cele określone przez PFR w
Dokumentach Finansowania Programowego.
Źródło: PAP, Polski Funduszu Rozwoju

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...