niedziela, 29 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Czas na wodór! Rząd zajmie się strategią

Rząd na workowym posiedzeniu ma się zająć projektem „Polskiej Strategii
Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” – wynika z porządku obrad
Rady Ministrów. Strategia określi cele i działania przy budowie niskoemisyjnej
gospodarki wodorowej.
Zgodnie z projektem Strategia odnosi się do trzech sektorów wykorzystania
wodoru – energetyki, transportu i przemysłu, a także do jego produkcji,
dystrybucji oraz koniecznych zmian prawnych i finansowania.
W projekcie wyróżnia się sześć koniecznych do osiągnięcia celów. Są to
wdrożenie technologii wodorowych w energetyce; wykorzystanie wodoru jako
paliwa alternatywnego w transporcie; wsparcie dekarbonizacji przemysłu;
produkcja wodoru w nowych instalacjach; sprawna i bezpieczna dystrybucja
wodoru oraz stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.
Projekt Strategii przewiduje łącznie 40 działań na rzecz realizacji
wyznaczonych celów, zmierzających do wykorzystania polskiego potencjału
technologicznego, naukowego i badawczego w zakresie nowoczesnych technologii
wodorowych i powstania polskiej gałęzi gospodarki wodorowej.
Projekt określa aktualny stan rynku wodoru, przedstawia podstawowe przeszkody
technologiczne i biznesowe oraz wytycza kierunki, w których powinien
rozwijać się rynek, aby mógł w kolejnej dekadzie funkcjonować w skali
pozwalającej konkurować z paliwami konwencjonalnymi.
PAP/ as/

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...