środa, 10 sierpnia, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Bycie eko się opłaca – największy bank w Polsce wspiera transformację energetyczną kraju

W 2020 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego obniżyła o 32 proc. emisję dwutlenku generowaną

przez jej działalność operacyjną. Jednocześnie wdrożyła Politykę Odnawialnych Źródeł Energii, w ramach

której finansowane są m.in. projekty farm fotowoltaicznych oraz wiatraków oraz zaostrzyła kryteria finansowania

dla wysokoemisyjnych sektorów gospodarki.

Pandemia miała ogromny wpływ na funkcjonowanie energetyki i jej oddziaływanie na środowisko. W 2020 r. spadło zapotrzebowanie

na energię elektryczną, co było szczególnie widoczne w początkowej fazie pandemii. W minionym roku jej produkcja była najniższa

od dekady – wyniosła 158 kilowatogodzin (TWh), czyli prawie 4% mniej niż w 2019 r. Jednocześnie jednak coraz szybciej rośnie

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – w ubiegłym roku wygenerowały one blisko 28 TWh.

Zmiany na rynku energetycznym oraz rosnąca świadomość klimatyczna konsumentów w istotny sposób wpłynęły na funkcjonowanie

największych polskich przedsiębiorstw. Swoisty wyścig na wdrażanie kolejnych rozwiązań ograniczających szkodliwe dla środowiska

działania wiąże się z nowymi proekologicznymi inwestycjami. Proces ten najlepiej ilustruje przykład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego

oraz skala zmian, jakich dokonał ten największy polski bank na przestrzeni minionego roku.

W 2020 r. Grupa Kapitałowa PKO BP ograniczyła emisję CO2 generowaną przez jej działalność operacyjną o 32 proc. W 2019 r. emisje

bezpośrednie (na skutek zużycia paliw w pojazdach i budynkach) oraz pośrednie (na skutek zakupu energii elektrycznej i cieplnej)

wynosiły 114,5 tys. ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. W ub. r. zostały one ograniczone do 77,9 tys. ton ekwiwalentu dwutlenku węgla.

W tym czasie zużycie energii w grupie spadło o 7,8 proc. Wyraźnie zmniejszyły się także wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych.

W 2019 r. na każdego klienta banku przypadała emisja blisko 11 kg CO2, podczas gdy w 2020 r. było to już niespełna 7,5 kg CO2.

Przyczyniło się do tego przyśpieszenie cyfryzacji działalności banku, która umożliwiła szybsze przenoszenie relacji z klientami do świata cyfrowego.

Na spadek emisji w dużym stopniu wpłynęło też pozyskanie przez bank gwarancji pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł

niskoemisyjnych – objętych nimi zostało 73,3 GWh z 81,5 GWh zużytych w minionym roku.

W ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych pomogły też projekty modernizacyjne ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej.

Za realizację jednego z nich, bank w lutym 2021 r. po raz pierwszy w swojej historii otrzymał białe certyfikaty, które sprzedał za pośrednictwem

Towarowej Giełdy Energii. W niedalekiej przyszłości, w kilku budynkach banku zamontowane zostaną dodatkowo mikroinstalacje fotowoltaiczne.

W przeciągu ostatnich lat, akcjonariusze zaczęli wyraźnie wymagać dbałości o klimat w ramach działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Dlatego już w 2019 r. bank zdecydował sią zaznaczyć te obszary w aktualizacji strategii marki, a następnie podjął konkretne działania zmierzające

do ograniczenia negatywnego wpływu działalności grupy na środowisko. PKO BP m.in. wdrożył ocenę ryzyka ESG do procesu oceny kredytowej

klientów korporacyjnych, zaostrzył polityki kredytowe względem sektorów wysokoemisyjnych oraz szerzej otworzył się na finansowanie OZE.

Przykładem zaangażowania w rozwój odnawialnych źródeł energii jest umowa kredytowa o wartości 138 mln złotych, podpisana przez

PKO BP i inne banki z PAK PCE Fotowoltaika. Dzięki niej w Wielkopolsce zbudowana zostanie farma fotowoltaiczna

o mocy zainstalowanej 70 MWp. Z kolei w lutym bank w konsorcjum z dwoma innymi instytucjami podpisał umowę o wartości 479 mln złotych

na sfinansowanie portfela OZE należącego do Qair, niezależnego producenta energii odnawialnej. Finansowanie zostanie przeznaczone na budowę

portfela 4 projektów wiatrowych i 29 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 106 MW.

PKO Bank Polski współorganizował również emisję obligacji zrównoważonego rozwoju Climate Awarness Bonds Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB).

Była to pierwsza w historii publiczna emisja tego rodzaju obligacji dedykowana w całości polskim inwestorom, zaś pozyskane środki

będą przeznaczone na wsparcie inwestycji przyczyniających się do łagodzenia zmian klimatu.

Jak podkreśla Paweł Sadalski, dyrektor Departamentu Skarbu w PKO Banku Polskim, jednym z priorytetów banku są „działania

na rzecz zrównoważonego rozwoju”. „Współorganizacja emisji Climate Awarness Bonds to kolejny krok na >>zielonej drodze<< PKO BP

zmierzającej do osiągnięcia tego celu” – dodaje.

Obecnie bank pracuje nad wyznaczeniem mierzalnych celów w obszarze ESG na kolejne lata. Ich prezentacja planowana jest na połowę

bieżącego roku, a realizacja tych celów silniej uwidoczni PKO Banku Polski na mapie przedsiębiorstw przyjaznych środowisku naturalnemu.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...