wtorek, 24 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Będą rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w zw. ze stanem wyjątkowym

Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym.
Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu
z trzech letnich miesięcy – czerwca, lipca i sierpnia

Za ustawą w sprawie rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym głosowało 445 posłów,
nikt nie zagłosował przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Sejm odrzucił proponowane poprawki dotyczące podniesienia wysokości rekompensaty do 85 proc. lub 100 proc. Nie
zaaprobowano też poprawki, która rozszerza katalog uprawnionych do rekompensat o podmioty zajmujące się przewozem
turystów na terenie objętym stanem wyjątkowym, w tym transportem rekreacyjnym (np. kolejki wąskotorowe). Odrzucono
również poprawkę, by rekompensaty przysługiwały podmiotom z branży kulturalnej i rozrywkowej, np. za odwołane imprezy
kulturalne. Tak samo stało się w przypadku poprawki, by rekompensatę mogły dostać podmioty prowadzące detaliczną
(nie hurtową) sprzedaż produktów spożywczych i pamiątek z terenu objętego stanem wyjątkowym.

Ustawa zakłada, że rekompensaty będą przysługiwać podmiotom świadczącym usługi lub prowadzącym działalność na obszarze
części województwa podlaskiego i lubelskiego. Chodzi o przedsiębiorców i rolników świadczących usługi hotelarskie
(jak tłumaczono podczas pierwszego czytania projektu – agroturystyka do pięciu pokoi), pilotów wycieczek, przewodników
turystyki, firm gastronomicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

Rekompensata ma także przysługiwać przedsiębiorcom – organizatorom turystyki lub podmiotom ułatwiającym nabywanie powiązanych
usług turystycznych, a także – co przyjęto w poprawce w pierwszym czytaniu po wniosku klubu KO – podmiotom zajmującym się dzierżawą
i wypożyczaniem sprzętu rekreacyjnego i turystycznego (np. rowerów, czy kajaków), którzy świadczą te usługi na terenie objętym stanem wyjątkowym.

Rekompensata z budżetu państwa ma przysługiwać za okres obowiązywania stanu wyjątkowego. Gdyby stan ten miał być skrócony
lub wydłużony, kwota rekompensaty ma być proporcjonalna do tego czasu.

Aby dostać rekompensatę, uprawniony podmiot musi wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściwego wojewody. Mają się w nim znaleźć
dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie ze wskazanego okresu. Decyzję ws. rekompensaty wojewoda ma wydawać niezwłocznie,
ale nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Decyzja wojewody jest ostateczna i prawomocna. Jeśli dochodzona rekompensata
ma przekroczyć kwotę 65 tys. zł, wojewoda – aby zweryfikować dane z wniosku – obligatoryjnie przeprowadzi kontrolę, w innych przypadkach może, ale nie musi jej zlecić.

Przychody z tytułu rekompensaty nie są opodatkowane. Jednocześnie wnioskodawca może się ubiegać o odszkodowanie od Skarbu Państwa
jako wyrównanie straty majątkowej z działalności ograniczonej wprowadzeniem stanu wyjątkowego i z tytułu utraconych korzyści,
które wnioskodawca mógłby osiągnąć, gdyby nie było ograniczeń. Jeśli wnioskodawcy zostanie wypłacona rekompensata, nie przysługuje
mu roszczenie o odszkodowanie od Skarbu Państwa.

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Stan wyjątkowy został wprowadzony 2 września na 30 dni mocą rozporządzenia prezydenta RP w związku z sytuacją na polsko-białoruskiej
granicy. Stanem wyjątkowym są objęte 183 miejscowości w pasie o szerokości 3 km od granicy z Białorusią w części województw podlaskiego i lubelskiego.

PAP/KG

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...