poniedziałek, 23 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

273 mln zł z Funduszy Europejskich na budowę dróg w Polsce Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję konkursu
„Infrastruktura drogowa” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020. Wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie projektów
ujętych w Planie Transportowym dla Programu Polska Wschodnia. Do konkursu
będzie można zgłaszać się od 25.10.2021 r. do 17.11.2021 r.
Celem konkursu realizowanego w ramach działania 2.2 POPW jest sfinansowanie
projektów infrastrukturalnych na drogach krajowych i wojewódzkich o nośności
minimum 11,5 tony na oś, zapewniających ich połączenie z siecią dróg krajowych,
w tym z Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T). O dofinansowanie mogą starać
się miasta wojewódzkie Polski Wschodniej, czyli: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn,
Rzeszów wraz z ich obszarami funkcjonalnymi lub obszarami realizacji strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej ma za sobą ogromny progres. Na
przestrzeni lat mogliśmy obserwować prawdziwą przemianę, która sprawiła, że krajowe
drogi umożliwiają kierowcom sprawne i komfortowe przemieszczanie się. Nadal istnieją
jednak miejsca, które wymagają wsparcia m.in. po to, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa
ruchu drogowego czy poprawę stanu środowiska – stwierdza Jacek Żalek, sekretarz stanu
w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
Wsparcie finansowe w ramach konkursu „Infrastruktura drogowa” wynosi do 85 proc.
wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowity budżet konkursu to 273 mln zł.
Dofinansowanie można przeznaczyć na projekty:
· infrastrukturalne na drogach: krajowych i wojewódzkich w obrębie miast
wojewódzkich i wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW
lub obszarach realizacji ZIT miasta wojewódzkiego, · zapewniające ich połączenie
z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T, · poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego,
· posiadające rozpoczętą procedurę wyłaniania wykonawcy robót budowlanych, ·
zmniejszające zatłoczenie i zwiększające przepustowość infrastruktury drogowej, ·
przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego, · komplementarne ze
zrealizowanymi dotychczas projektami infrastruktury drogowej, · ujęte w kontraktach
terytorialnych lub strategiach ZIT.
Samorządy Polski Wschodniej są otwarte i gotowe na nowe inwestycje. Dotychczas
prężnie korzystały z dotacji przeznaczonych na projekty poprawiające stan infrastruktury
drogowej. Pokazuje to skala przyznanych środków. We wszystkich zorganizowanych do
tej pory edycjach konkursu „Infrastruktura drogowa” podpisano 28 umów na dofinansowanie
przekraczające łącznie 2 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przykłady tych inwestycji są wymienione w „Przewodniku po sukcesach polskich firm”
dostępnym w portalu PARP – mówi Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów
Infrastrukturalnych PARP.
Wnioski można składać od 25.10.2021 r. do 17.11.2021 r.
PARP/KG

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...